Vladimir Milisavljević

Posted by CBS

 

Vladimir Milisavljevic

Vladimir Milisavljević, diplomirao (1990), magistrirao (1996) i doktorirao (2005) na Filozofskom fakultetu u Beogradu (filozofija). Radi kao viši naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Glavne oblasti interesovanja: Kant i nemački idealizam, savremena francuska i nemačka filozofija (Delez, Derida, Šmit, Benjamin, Henrih) i rana moderna filozofija (Hobz). Napisao je dve monografije o Hegelu i klasičnoj nemačkoj filozofiji: Identitet i refleksija: problem samosvesti u Hegelovoj filozofiji, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006, i Snaga egzistencije: teorija norme kod Kanta i Hegela, Beograd, 2010, Fedon, kao i više desetina članaka, od kojih su neki objavljeni u međunarodnim zbornicima i časopisima. Od 2012. godine angažovan je na potpojektu iz bioetike Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

BIBLIOGRAFIJA (PDF)