Nikola Vojvodić

Posted by CBS

 

Dr Nikola Vojvodić rođen je 1969. godine u Beogradu. Diplomirao je na Medicinskiom fakultetu u Beogradu 1994. godine sa srednjom ocenom 9,26. Specijalistički ispit iz neurologije položio je u oktobru 1999. godine. Magistarski rad pod nazivom "Značaj trinukleotidne CAG sekvence za početak, kliničku sliku i diferencijalnu dijagnozu Huntingtonove bolesti" odbranio je u maju 1999. godine. Od juna 2000. godine zaposlen je na neodređeno vreme kao lekar specijalista na Klinici za neurologiju u Beogradu. Doktorsku disertaciju "Analiza periiktalnih vegetativnih znakova za lokalizaciju epileptogene zone kod epilepsija temporalnog režnja" odbranio je u decembru 2012. godine. U julu 2014. izabran je u zvanje docenta za predmet neurologija, na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Autor je dela "Epilepsija temporalnog režnja" koje je odlukom Naučnog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu, prihvaćeno za istaknutu monografiju nacionalnog značaja. Radi na odeljenju za epilepsije i poremećaje spavanja. Član je Društva neurologa Srbije, Evropskog udruženja neurologa i Udruženja britanskih neurologa.

BIBLIOGRAFIJA (PDF)