CILJ

Posted by CBS

 

Centar za bioetičke studije je globalna naučna institucija koja ima sedište u Beogradu i koja okuplja najpoznatije bioetičare sveta. Cilj Centra je podsticanje debate o pitanjima kojima se bavi bioetika. CBS ne promovišei specifičnu filozofiju ili pristup, mada se od članova Centra očekuje da u skladu sa svojim potrebama slobodno iznose svoje individualne stavove. Centar je idejno inkluzivan, a kao takav podsticaće debate o različitim pristupima bioetici, težeći da nalazi rešenja za neslaganja, ali i identifikujući ključne sfere konsenzusa.

Pored toga što stimuliše i učestvuje u naučnim diskusijama, CBS teži i pokretanju javne debate o jednom širem spektru bioetičkih pitanja. Primeri su socijalna inkluzije obolelih od retkih bolesti, bioetika katastrofa i genetičko savetovanje. Interesovanje članova CBS-a za poslednja dva pitanja najbolje se vidi kroz njihov angažman na dva projekta Evropske unije na kojima je i CBS: jedan se bavi bioetikom katastrofa, a drugi, između ostalog, genetičkim savetovanjem.

Važan razlog zbog kog CBS poklanja pažnju pitanju socijalne inkluzije obolelih od retkih bolesti je okolnost da jedan broj istraživača CBS-a aktivno sarađuje na potprojektu "Bioetički aspekti: moralno prihvatljivo u biotehnološki i društveno mogućem". Ovaj potprojekat se realizuje u okviru šireg projekta "Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti", a koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke u projektnom ciklusu 2011-2015.

 Istraživači CBS-a uključuju se i u druge rasprave od društvenog značaja.