Dušanka Krajnović

Dušanka Krajnović, magistrirala je i doktorirala iz oblasti farmaceutske etike na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 2004. godine. Angažovana je u svojstvu docenta na Katedri za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde učestvuje u izvođenju nastave u okviru integrisanih akademskih studija na predmetima: Uvod u farmaciju, Farmaceutska praksa, Farmaceutsko zakonodavstvo i etika, kao i realizaciji specijalističkih i doktorskih studija. Oblasti interesovanja Dušanke Krajnović u istraživačkom radu su: bihevioralni aspekti farmaceutske prakse, primenjena farmaceutska etika, razvoj etičkih i drugih kompetencija za farmaceutsku praksu i istorija zdravstvene kulture. Svoj istraživački dar realizuje kroz projekte koje finansira Ministarstvo nauke i prosvete, te kreiranjem i koordinacijom razvojnih istraživačkih projekata u oblasti farmaceutske prakse. Trenutno je saradnik na integralnom i interdisciplinarnom istraživačkom projektu o retkim bolestima, a u okviru podprojekta „Bioetički apsekti: moralno prihvatljivo u biotehnološki i društveno mogućem“. Predaje Farmaceutsku etiku i zakonodavstvo na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Dr Dušanka Krajnović je autor etičkog kodeksa i zakletve za farmaceute – članove Farmaceutske komore Srbije, kao i jedne monografije o farmaceutskoj etici i koautor dva priručnika o farmaceutskoj praksi i komunikaciji. Njena istraživačka dostignuća prezentovana su u okviru tridesetčetiri naučna i stručna članka, kao i kroz četiri predavanja po pozivu i više od stotinu saopštenja. Njene publikacije obuhvataju članke koji se fokusiraju na dva ključna segmenta njenih interesovanja – humanističke nauke i socijalnu farmaciju. Novije publikacije istražuju razvoj različitih etičkih normativa i bioetičkih aspekata retkih bolesti, kao i razvoj kompetencija kod farmaceuta u javnim apotekama. Ona je i koautor dve knjige na temu sadašnjih trendova farmaceutske prakse i angažovana je kao stručni recenzent u dva nacionalna i dva međunarodna naučna časopisa.

Član je Farmaceutskog društva Srbije i Bioetičkog društva Srbije, Udruženja za medicinsko pravo Srbije, Evropske Asocijacije za istra]ivanje farmaceutske prakse, Međunarodnoig udruženja farmaceuta, Međunarodnog društva za istoriju farmacije i jedini redovni član naše zemlje u Međunarodnoj akademiji za istoriju farmacije. Od 2007. godine član je stručne redakcije za medicinu, veterinarsku medicinu, stomatologiju i farmaciju za izradu „Srpske Enciklopedije“, koju vode Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) i Matica srpska. Nalazi se u svetskoj bazi UNESCO eksperata iz oblasti etike i sekretar je Unescove Sekcije za bioetiku u Srbiji.

BIBLIOGRAFIJA