Dr Jelena R. Dačković je rođena 27.10.1971. godine u Beogradu. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirala je 05.11.1997. godine sa prosečnom ocenom 9.36. Specijalistički ispit iz neurologije položila je 19.11.2003. godine. Na Klinici za neurologiju KCS zaposlena je od 23.08.2000. godine. Radila je na Odeljenju za kognitivne i bihejvioralne poremećaje u periodu od 2003-2010. godine. Na Odeljenju za multiplu sklerozu i druge demijelizacione bolesti radi od 2010. godine.

Dr Jelena Dačković je 03.06.2010. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu odbranila magistarsku tezu: “EGZEKUTIVNE FUNKCIJE KOD BOLESNIKA SA SUPKORTIKALNOM ISHEMIJSKOM VASKULARNOM BOLEŠĆU”, mentor prof. dr Gordana Ocić, komentor prof. dr Tatjana Stošić Opinćal, pred komisijom u sastavu: prof. dr Nadežda Čovičković Šternić, prof. dr Dragan Pavlović i prof. dr Mile Vuković.

Naučno veće Medicinskog fakulteta u Beogradu je odlukom od 17.11.2011. godine imenovalo Komisiju za procenu aktuelnosti teme doktorske disertacije pod naslovom “PROCENA KOGNITIVNOG STATUSA KOD BOLESNIKA SA RAZLIČITIM KLINIČKIM FENOTIPOVIMA MULTIPLE SKLEROZE”. Mentor disertacije: prof. dr Jelena Drulović. Komisija: prof. dr Vladimir S. Kostić (Medicinski fakultet u Beogradu), prof. dr Elka Stefanova (Medicinski fakultet u Beogradu), prof. dr Gordana Ocić (profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji).

Dr Jelena Dačković je završila dvogodišnji Research Ethics Training Program, Icahn School of Medicine, NIH Fogarty International Program “Research Ethics Education in the Balksans and Black Sea Countries” u saradnji sa Medicinskim fakultetom u Beogradu 03.07.2015. Dr Jelena Dačković je u fazi pisanja rada iz oblasti neuroloških osnova moralnosti na programu ICAHN School of Medicine / National Institute of Health na Medicinskm fakultetu u Beogradu, mentor prof. dr Vojin Rakić.

Autor je poglavlja u istaknutoj monografiji od nacionalnog značaja “Multipla skleroza” čiji je urednik prof. dr Jelena Drulović i koja je izdata od strane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2013. godine ( M41 ).

Autor je ili koautor 43 rada koji su prezentovani na stručnim sastancima u zemlji i inostranstvu, kao i publikovani u stranim stručnim i naučnim časopisima iz oblasti naslednih neuropatija i kognitivnih poremećaja. Dr Jelena Dačković je 10.05.2012. stekla zvanje ISTRAŽIVAČ SARADNIK, oblast NEUROLOGIJA, i podnela je zahtev za reizbor.

Član je Društva neurologa Srbije (DNS), Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva, Evropske federacije neuroloških društava i Svetske federacije neurologa.

BIBLIOGRAFIJA