Nevena Divac

Dr Nevena Divac je vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rođena je 1971. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju i diplomirala na Medicinskom fakultetu.
Od 2000. godine zaposlena je na Medicinskom fakultetu u Beogradu gde je na Institutu za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju prvo bila u zvanju asistenta pripravnika, zatim asistenta, docenta i od decembra 2016. u zvanju vanrednog profesora.
Specijalistički ispit iz oblasti kliničke farmakologije položila je sa odličnim uspehom 2006. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Kvalitativna i kvantitativna farmakoepidemiološka analiza propisivanja lekova u psihijatrijskoj praksi u Srbiji” odbranila je 2010. godine. Mentor doktorskog rada bila je prof. dr Milica Prostran, a ko-mentor prof. dr Miroslava Jašović Gašić.
Dr Nevena Divac se usavršavala iz oblasti farmakoepidemiologije, kliničke epidemiologije i javnog zdravlja na Erasmus univerzitetu u Roterdamu (Holandija). Takođe je u više navrata, u periodu od 2008. do 2012. godine boravila je u svojstvu gosta-istraživača na Eppendorf univerzitetu u Hamburgu (Nemačka) gde je aktivno učestvovala u istraživanjima iz oblasti farmakokinetike i interakcija lekova koji deluju na kardiovaskularni sistem. Oblasti profesionalnog interesovanja dr Nevene Divac su farmakoepidemiologija, neuropsihofarmakologija i farmakologija kardiovaskularnog sistema. Objavila je preko stotinu naučnih radova, poglavlja u udžbenicima i sažetaka, od kojih više od dvadeset u međunarodnim naučnim časopisima sa recenzijom. Takođe je recenzent velikog broja radova u vodećim međunarodnim časopisima.

BIBLIOGRAFIJA