Sonja Pavlović

Dr Sonja Pavlović, naučni savetnik, je vodeći istraživač u Laboratoriji za molekularnu biomedicinu u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu (UB). Doktorsku tezu je odbranila na Biološkom fakultetu UB. Istraživačke oblasti kojima se bavi dr Sonja Pavlović obuhvataju molekularnu genetiku retkih bolesti, hematološke malignitete i farmakogenomiku. Objavila je više od 80 radova u časopisima internacionalnog značaja, nekoliko monografija i poglavlja u knjigama, koji su citirani više od 300 puta. Dr Sonja Pavlović je uvela u kliničku praksu u Srbiji veliki broj molekularno-genetičkih dijagnostičkih testova. Kao predavač je angažovana na Biološkom i Medicinskom fakultetu UB. Bila je uključena kao mentor u više od 30 diplomskih, magistarskih i doktorskih radova.

Promocija molekularne genetike na svim nivoima je jedna od najvažnijih aktivnosti dr Sonje Pavlović. Od 2009. godine vodi program za promociju i popularizaciju nauke “Mala škola DNKlogije”.

BIOGRAFIJA