Sandra Radenović
3. april 2013.

Apstrakt
U okviru nastave na Katedri humanističkih nauka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizovane su posete romskim nehigijenskim naseljima. Cilj ovih poseta je bio neposredni kontakt studenata  sa pripadnicima romske populacije, pa je tako budućim lekarima  omogućeno da se mnogo pre realnog suočavanja sa pacijentima koji su  pripadnici romske populacije, suoče i sa sopstvenim predrasudama i stereotipijama koje mogu biti smetnja u uspostavljanju kvalitetnog odnosa lekar-pacijent. U svom izlaganju, autorka će obrazložiti neke podatke o etničkim stereotpijama i predrasudama studentske populacije, te saznanja o zdravstvenoj  zaštiti  i zdravstvenim problemima romske populacije do kojih se došlo prilikom pomenutih organizovanih poseta romskim nehigijenskim naseljima.

Biografija
Sandra S. Radenović je rođena 1974. godine u Beogradu. Diplomirala je (2004.)  i magistrirala (2007.) na Odeljenju za sociologiju  Filozofskog fakultetu Univerziteta u Beogradu (oblast sociologija međuetničkih odnosa). Doktorsku disertaciju pod  nazivom „Odnos lekar-pacijent uparadigmi integrativne bioetike“, Sandra Radenović je odbranila 2011. god.  na Odeljenje za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Reč je o pionirskom radu iz oblasti bioetike, medicinske sociologije, te medicinske etike u domaćoj akademskoj zajednici. Dr Sandra Radenović je zaposlena na Katedri humanističkih nauka Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Beogradu od 2006. godine. Angažovana je i kao asistent u nastavi na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Član  je Upravnog odbora Bioetičkog društva Srbije (BDS) i jedan od osnivača, a od 2011. godine je potpredsednikBioetičkog društva Srbije. Saradnik je na projektu Istraživanje retkih bolesti (Projekat Ministarstva nauke i tehnologije RS 41004, rukovodilac projekta dr Hajrija Mujović-Zornić). Autorka je brojnih radova iz oblasti sociologije međuetničkih odnosa, medicinske sociologije i bioetike i učesnica je  domaćih i međunarodnih konferencija. Bila je koordinator međunarodne konferencije 6. Bioetički forum za jugoistočnuEvropu pod nazivom„Bioetika – Medicina –Politika“ (Beograd, Srbija, 4.11.–7.11.2010.). Autorka je knjigā „Oblici rasizma u Srbiji nakon petooktobarskih  promena  (2001 – 2006)“ (Akademska misao, Beograd, 2008.) i „Bioetika i medicina: Odnos lekar-pacijent u paradigmiintegrativne bioetike“ (Akademska knjiga, Novi Sad, 2012.).